Homeकृषीनांदेड । दुधाळ जनावराचे (गाई/म्हशी) वाटप करण्यासाठी जिल्हास्तरावर पुरवठादारांना अर्ज करण्याचे आवाहन... 

नांदेड । दुधाळ जनावराचे (गाई/म्हशी) वाटप करण्यासाठी जिल्हास्तरावर पुरवठादारांना अर्ज करण्याचे आवाहन… 

महेंद्र गायकवाड
नांदेड

नांदेड – सन 2022-2023 या पुरवठा वर्षाकरीता विशेष घटक व नाविन्यपूर्ण योजना व इतर योजनेअंतर्गत दुधाळ जनावर (गायी-म्हशींचा) पुरवठा करण्यासाठी पुरवठ्यादारांच्या पॅनलमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत अर्ज मागविण्यात आली आहेत. सन 2022-23 या पुरवठा वर्षाकरीता 1 ऑगस्ट 2022 ते 31 जुलै  2023 या कालावधीसाठी दूधाळ जनावरे (गायी-म्हशींचा) पुरवठा करायचा आहे. यासाठी एक पॅनल तयार करण्यात येणार आहे. इच्छुक पुरवठादाराकडून अर्ज मागविण्यात आली आहेत. विविध बाबींची पूर्तता करणाऱ्या इच्छुकांनी 30 दिवसात आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हा पुशसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. एम. आर. रत्नपारखी यांनी केले आहे.
 
याबाबतचा विभागनिहाय व जिल्हा निहाय तपशील देण्यात आलेला आहे. यात लातूर विभागात नांदेड, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पुरवठादार व्यक्ती, संस्था, कंपनी, फार्म यांच्याकडे कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा जनावरांच्या बाजाराचा परवाना असणे अनिवार्य आहे. जनावरे खरेदी विक्रीचा किमान 3 वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. पुरवठादारास शासनाने मंजूर केलेल्या दराप्रमाणे दुधाळ जनावरांचा पुरवठा करावा लागेल. तथापि, लाभार्थी शेतकऱ्याच्या मागणीनुसार व खरेदी समितीने वाढीव किंमतीचे दुधाळ जनावर खरेदी करावयाचे ठरविल्यास अधिकची किंमत लाभार्थीकडून स्वतंत्ररित्या वसुल करावी लागेल. पुरवठादारांनी विहित कालावधीत दुधाळ जनावरांचा (गायी-म्हशीचा) पुरवठा करणे बंधनकारक राहील. पुरवठादाराने पैदाशीसाठी / दूध उत्पादनासाठी अयोग्य जनावरे पुरवठा करण्याकरिता सादर करु नयेत. असे असल्याचे आढळून आल्यास, खरेदी समितीने अशी जनावरे खरेदी करण्याचे कटाक्षाने टाळावे.
 
पुरवठादारांनी दुधाळ जनावरांचा पुरवठा वारंवार अनियमितपणे केल्यास, नियम व अटीचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरचा करार रद्द करण्यात येईल व त्याचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल. एखाद्या विभागाच्या / जिल्ह्याच्या अधिकृत पुरवठेदारांनी पशुधनाचा विहित कालावधीत पुरवठा न केल्यास आणि अन्य विभागाचा / जिल्ह्याचा अधिकृत पुरवठादार मंजूर दराने दुधाळ जनावरांचा (गायी-म्हशीचा) पुरवठा करण्यास तयार असतील तर त्यांचेकडून खरेदी करण्यात येईल. याबाबत कोणतीही तक्रार करता येणार नाही.
 
प्रत्येक जिल्ह्यातील जनावरांच्या प्रचलित बाजारातून लाभधारकाच्या पसंतीने तसेच खरेदी समितीच्या उपस्थितीमध्ये दुधाळ जनावरांची खरेदी करण्यात येईल. पॅनलमध्ये समाविष्ट असलेल्या अथवा पॅनलमध्ये समाविष्ट करण्यासंदर्भात किंवा इतर कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्याचा निपटारा प्रधान सचिव (पदुम) मुंबई यांचेकडे अपील करता येईल. अर्जदार सन 2018-19, सन 2019-20 आणि सन 2020-21 या कालावधीचे आयकर विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. लाभार्थ्यांना दुधाळ जनावरे वाटप करतांना पुरवठादाराने स्वत: उपस्थित राहणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही प्रतिनिधीची नियुक्ती करता येणार नाही. अर्जदाराने पुरवठादार असल्याचे तसेच यापूर्वी किमान 3 वर्षे अशा प्रकारच्या खरेदी विक्रीच्या अनुभवाचे प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच मागील तीन वर्षामध्ये किती दुधाळ जनावरांची खरेदी केली याबाबतची कागदपत्रे सादर करावेत. त्याबाबत कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे खरेदी विक्रीचे अधिकृत आकडे सादर करावेत.
 
दरवर्षी किमान 25 लाखाचा खरेदी विक्रीची व्यवहार केलेला असल्याचा दाखला. आवश्यकता पडल्यास, इतर राज्यामधून दुधाळ जनावरे आणण्याची व्यवस्था पुरवठादारास करावी लागेल. जेणे करून पुरवठ्याची साखळी अबाधित राहील. त्याचा खर्च पुरवठादारांनी स्वत: करावा लागेल. निवड करण्यात आलेल्या पुरवठादाराने विहित कालावधीत दुधाळ जनावरे उपलब्ध करून न दिल्यास पुरवठा आदेश दिल्याच्या दिनांकापासून 15 दिवसानंतर पुरवठादारास करारनाम्यामध्ये विहित केल्याप्रमाणे दंड आकारण्यात येईल. केंद्र / राज्य शासनाचे सर्व संविधानिक कर अदा करण्याची जबाबदारी पुरवठदाराची राहील. पुरवठादाराने दुधाळ जनावरांचा पुरवठा केल्यानंतर त्यांनी बाजार पावती किंवा देयक इनव्हाइस, बील हे प्रिंटेड अधिकृत स्वरुपाचे असणे आवश्यक राहील. याप्रमाणे 1 ते 15 येथील बाबींची पूर्तता करणाऱ्या इच्छुकांनी 30 दिवसात आपल्या जिल्ह्याचे जिल्हा पुशसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे अर्ज करावेत, असेही आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ. एम. आर. रत्नपारखी यांनी केले आहे.
  

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments